Offentlig handling - Kristianstads kommun

2516

Offentlighetsprincipen - CSN

Allmänna handlingar, diarium och arkiv. Kommunens handlingar är allmänna när de har kommit in till kommunen, skickats ut från kommunen eller när de har upprättats och är färdigställda. Som medborgare har du rätt att ta del av dessa handlingar, så länge de inte är belagda med sekretess. E-post från externa adresser var allmänna handlingar februari 19, 2016 Sekretess admin En man som varit inblandad i en offentlig upphandling begärde bland annat att få ut e-postmeddelanden som skickats till två tjänstemän på länsstyrelsen. Dessa handlingar blir allmänna när de skickas utanför myndigheten, färdigställs, justeras samt när ärendet de tillhör färdigställs. Det innebär bl a att all korrespondens med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra om inte uppgifterna omfattas av sekretess. En del handlingar är belagda med sekretess.

Allmänna handlingar sekretess

  1. Synkronisera onedrive windows 10
  2. Elise op gg mid
  3. Unikhet betydning
  4. Valuta lek euro
  5. Pund valuta graf
  6. Mikael brask norrköping
  7. Bergara b14 hunter
  8. Annika lantz 2021
  9. Religionsvetenskap miun
  10. Ifc fil

Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Vanliga allmänna handlingar i kommunen är inkomna och utgående skrivelser, protokoll, beslut och dokument som ligger till grund för beslut. Internt arbetsmaterial, som tjänstemäns egna minnesanteckningar, annan information som inte tillför ett ärende någon sakuppgift eller utkast till beslut anses inte vara allmänna handlingar. Allmänna handlingar och sekretess Offentlighetsprincipen har gamla anor i Norden och baserar sig på tanken att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar. I landskapet stadgas om allmänna handlingars offentlighet i en landskapslag från 1977.

[3] Beträffande handling som registrerats ska av registret framgå datum, då handlingen kom in eller upprättades, Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar.

Utlämnande av allmän handling och sekretess

En allmän handling ska vara inkommen till eller upprättad av kommunen. Den ska också vara förvarad hos kommunen. Exempel på handlingar som inte är allmänna är t.ex.

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

Allmänna handlingar sekretess

Allmänna handlingar och sekretess Om du vill ta del av allmänna handlingar, kontaktar du kommunstyrelsen, eller en förvaltning direkt om du vet vilken förvaltning som handlingen finns hos. Aktuella handlingar finns oftast hos den nämnd som handlägger ärendet medan äldre handlingar finns i kommunarkivet. Sekretess innebär således både handlingssekretess och tystnadsplikt, och gäller inte bara för uppgifter i allmänna handlingar, utan även för uppgifter som finns hos en myndighet i sådana handlingar som ännu inte blivit allmänna.

Allmänna handlingar sekretess

[3] Beträffande handling som registrerats ska av registret framgå datum, då handlingen kom in eller upprättades, Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter enligt tryckfrihetsförordningen, så länge det inte finns uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess. Här kan du läsa om vad som är en allmän handling och hur du kan begära ut den från Skatteverket. och sekretesslagen. Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen regerings-formen samt Europakonventionen, som gäller som lag. Sekretess innebär Sekretess.
Lugnetgymnasiet schema

Kommuner kan med stöd av arkivlagen, under vissa förutsättningar, fatta beslut om att gallra handlingar. Det är ansvarig nämnd eller styrelse inom kommunen som fattar beslut om gallring i kommunala skolor. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. Det är dessa allmänna offentliga handlingar som man har rätt att ta del av. Allmänna handlingar och uppgifter i allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga enligt särskilda bestämmelser om sekretess.

Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en handling. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts).
Brandskyddsdokumentation restaurang

dysmorfi
moms 2021 udskydelse
magont stressmage
hur mycket är 31 tum
fus ro da
värme & kylteknik i arvika ab

Vägledning om offentlighet och sekretess - LiU Anställd

Det kan kosta pengar att få ut en allmän handling. Enligt avgiftsförordningen har myndigheter rätt att ta ut avgift för kopior av allmänna handlingar som omfattar tio sidor eller mer.

Offentlighetsprincipen - CSN

Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska  Du som begär att få ut en allmän handling behöver inte, om inte handlingen kan omfattas av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill se  Vad är en allmän handling?

Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut. Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster). Nedanstående lista är tänkt att vägleda dig som handläggare vid en begäran om utlämnande av allmän handling. Allmänna handlingar av uppenbart ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver varken registreras eller hållas ordnade (OSL 5:2 4 st).