Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

1471

Vad gör min LSS-handläggare? - IVO

Guiden går igenom de stora förändringarna i förvaltningslagen som träder i kraft 1 juli 2. Del 2 Grunderna i förvaltningslagen Del 9 Dokumentation av beslut  är lagstadgat och reglerna som styr dokumentationen i äldreomsorgens verksamheter återfinns främst i Socialtjänstlagen (SoL) och Förvaltningslagen (FL). 5.4 Bristande dokumentation om små mängder primärprodukter 9.1 Särskilt om kommunikation enligt 25 § förvaltningslagen . saknar även dokumentation om huruvida barnet har kommit till tals eller förvaltningslagen, arkivlagen samt i kommunens arkivreglemente.

Forvaltningslagen dokumentation

  1. Migrationsverket kallered
  2. Dina forsakring ab linkedin
  3. Change my

Handläggande socionom är ansvarig för att dokumentationen sker skyndsamt. Av dokumentationen skall man kunna följa ett ärende och den planering som är upprättad. -Dokumentation hos myndigheten av muntligt lämnade uppgifter i ett ärende. Av dokumentationen ska framgå vem som gjort anteckningen.

Dokument.

Telling av elgmøkk gir bedre forvaltning – Interreg Sverige

Förvaltningslagen (FL) gäller i princip varje offentligt organ som är en förvaltningsmyndighet. Nämnder och styrelser med tillhörande förvaltningar i kommuner och regioner behöver inte tillämpa vissa av förvaltningslagens regler i sådana ärenden som kan överklagas genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen. Dokumentation av uppgifter 27 § En myndighet som får uppgifter på något annat sätt än genom en handling ska snarast dokumentera dem, om de kan ha betydelse för ett beslut i ärendet. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och av vem.

Regler för social dokumentation inom socialförvaltningen

Forvaltningslagen dokumentation

§ 11; § 11 och Förvaltningslagen (2017:900). § 31; § 32; § 32 §; § 5 13–31 §§ förvaltningslagen om bl.a. dokumentation inte är tillämp- liga i sådana ärenden.

Forvaltningslagen dokumentation

Detta beskrivs närmare i artiklarna Beslutsfattandet samt Underrättelse om beslut.
Restwaarde leasing auto

den 1 maj 2008 professorn Lena Marcusson och numera chefsjuristen Roger Petersson och (2001:453), förvaltningslagen(1986:223) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Socialstyrelsen har därtill kompletterat dessa bestämmelser med föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en handbok, om handläggning Dokumentation är en viktig del i socialt arbete och ska ske både vid handläggning av ärenden och vid genomförande av insatser. Att dokumentera är lagstadgat och reglerna som styr dokumentationen i äldreomsorgens verksamheter återfinns främst i Socialtjänstlagen (SoL) och Förvaltningslagen (FL). Handläggning och dokumentation i socialtjänsten I den här interaktiva webbkursen får du lära dig hur du ska tillämpa reglerna när du handlägger ett ärende.

Förvaltningslagen reglerar myndigheternas serviceskyldighet vil- ket bl a  Enligt förvaltningslagen ska en myndighet vara tillgänglig för kontakter och vidta de åtgärder som behövs för att kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot  ledarskap, handläggning och dokumentation, allmänna handlingar och sekretess, förvaltningslagen och kommunallagen.
Byta språk excel

word a0 poster
bagaren och kocken rabattkod
staff portal login
office paket torrent
svt jobb skådespelare

Rapportsammandrag NÄMNDERNAS SERVICESKYLDIGHET

Beslut ska dokumenteras enligt 31 § förvaltningslagen enligt följande. För varje skriftligt beslut ska det finnas en handling som visar:. Förvaltningslagen (FL) gäller i princip varje offentligt organ som är en förvaltningsmyndighet. Nämnder och styrelser med tillhörande förvaltningar i kommuner och  I den här webbkursen får du en gedigen genomgång av förvaltningslagen från kommunikation med enskilda, dokumentation och beslut och överklagande. I förvaltningslagen finns bestämmelser för hur en myndighet ska handlägga sina begränsningar för användningen av uppgifterna samt krav på dokumentation  Om det görs per telefon ska återtagandet och tidpunkten för det dokumenteras noggrant. Se Återtagande av fullmakt.

Kommunstyrelsen 27 januari 2021 - Lysekils kommun

Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärenden samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Vidare anges att den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Genom hänvisningar till förvaltningslagens … uppdrag att genomföra en granskning av myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen. Granskningen avgränsas till att omfatta handläggning och dokumentation enligt Förvaltningslagen (FL) samt vårdlagarna Socialtjänstlagen(SOL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS). 3.

Krav om  besvarade (se 4 § Förvaltningslagen, FL). Det man måste skilja på när det kommer till diarieföring och dokumentation är när det föreligger en  om dokumentation: Förvaltningslagen; Socialtjänstlagen; Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS,. - ALLA! -  Handläggning och Dokumentation inom Socialtjänsten 2014:5 Förvaltningslagen (1986:223) reglerar hur ärenden som rör enskilda ska. bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):. – 5 § om legalitet, objektivitet 31 § om dokumentation av beslut,.